کانون آگهی و تبلیغات مهرتابان

ویژه همکاران 

کانون تبلیغات مهرتابان 

سال 1385 نقطه عطفی در مسیر کاری تیم ما بود . مسیری روشن که باور داشتیم هر روز پر نورتر و تابنده تر خواهد شد . باور ما به روشنایی و اثرگذاری فعالیت هایمان سبب انتخاب نام (مهرتابان) شد. به اهمیت سنگ بنای اولیه آژانس تبلیغاتی مان واقف بودیم و به همین منظور از همان آغاز بهترین ها در کنار ما بودند

X