• اطلاعات پروژه
  • تعداد بیلبورد 75 دستگاه
  • پوشش تبلیغاتی 500 متر مربع
  • وضعیت اتمام پروژه
  • دسته بندی مبلمان شهری
  • مکان قیامدشت

پروژه تبلیغات محیطی شهری قیامدشت

پروژه تبلیغات محیطی شهری قیامدشت

شرکت تبلیغاتی مهرتابان

پروژه تبلیغات محیطی شهری قیامدشت

پروژه تبلیغات محیطی شهری قیامدشت

X