• اطلاعات پروژه
  • تعداد بیلبورد 90 دستگاه
  • پوشش تبلیغاتی 110 متر مربع
  • وضعیت اتمام پروژه
  • دسته بندی شهری
  • مکان مترو تهران

پروژه تبلیغات محیطی مترو تهران

پروژه تبلیغات محیطی مترو تهران

شرکت تبلیغاتی مهرتابان

پروژه تبلیغات محیطی مترو تهران

X