• اطلاعات پروژه
  • تعداد بیلبورد 24 دستگاه
  • پوشش تبلیغاتی 400 متر مربع
  • وضعیت فعال
  • دسته بندی تبلیغات صنعتی
  • مکان شهرک صنعتی پایتخت

پروژه تبلیغات محیطی شهرک صنعتی پایتخت

پروژه تبلیغات محیطی شهرک صنعتی پایتخت

شرکت تبلیغاتی مهرتابان

پروژه تبلیغات محیطی شهرک صنعتی پایتخت

پروژه تبلیغات محیطی شهرک صنعتی پایتخت

موقعیت شهرک صنعتی پایتخت

موقعیت دقیق بیلبوردهای تبلیغاتی شهرک صنعتی پایتخت

X