• اطلاعات پروژه
  • تعداد ستون 10 پایه
  • پوشش کاشی کاری 500 متر مربع
  • وضعیت اتمام پروژه
  • دسته بندی مبلمان شهری
  • مکان کهریزک

پروژه کاشی شکسته شهری

پروژه کاشی شکسته شهری

کانون تبلیغات مهرتابان

پروژه کاشی شکسته شهری

پروژه کاشی شکسته شهری

X